Reglement

Reglement

Het doel van de Malt Monkeys Whiskyclub Leuven is het organiseren van bijeenkomsten waarbij we whisky degusteren en hieromtrent informatie uitwisselen. De Malt Monkeys Whiskyclub Leuven is geen horeca-uitbating maar is louter een educatieve vereniging. Het statuut van de club valt onder de rechtsvorm ‘feitelijke vereniging’.


Iedere deelnemer is ervan bewust dat er alcohol aanwezig is en geserveerd wordt voor educatieve doeleinden. De deelnemer neemt zijn verantwoordelijkheid door het gebruik van alcohol te matigen naargelang zijn fysieke mogelijkheden. Tevens dient de deelnemer zich ervan bewust te zijn dat openbare dronkenschap en rijden onder invloed strafbaar is en de club raadt aan hieromtrent preventief te handelen. We willen duidelijk stellen dat de club niet verantwoordelijk is voor deelnemers die alcohol misbruiken in elke vorm. De club heeft geen verzekering die door (alcohol)intoxicatie schade aan deelnemers of aan derden dekt omwille van het feit dat dergelijke verzekering niet bestaat.

De club, noch de bestuursleden, noch de andere leden kunnen tevens niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen alsook persoonlijke schade en kunnen dusdanig niet aansprakelijk gesteld worden.

Deelname aan een officiële activiteit is volledig op risico van de deelnemer en hij/zij is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke daden.   

Het is niet verplicht om de aangeboden glazen te ledigen. Het is toegelaten om flesjes te voorzien zodat u de mogelijkheid heeft om de inhoud van de niet-geledigde glazen van de degustatie mee naar huis te nemen voor later gebruik.

De verantwoordelijkheden van het bestuur staan op de dezelfde lijn als die van de deelnemers. Dit wil zeggen dat ze tevens verantwoordelijk zijn voor hun daden.

Vervoer van en naar een officiële activiteit van de club valt buiten de verantwoordelijkheid van de club en kan voor ongevallen dus niet aansprakelijk gesteld worden.


Het bestuur heeft als doel enkel het organiseren van activiteiten die kaderen in het doel van de club en de effectieve uitvoering ervan. Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding noch voordelen van enige aard. Alle inkomsten gaan integraal naar de club en worden louter en alleen gebruikt om onkosten te dekken voor de club.  Onder onkosten verstaan we o.a. degustatiemateriaal (whisky, glazen, brood, enz.), presentatiemateriaal (beamer, notitiemateriaal, huur vergaderzaal, enz.), onkosten van gastsprekers en promotiemateriaal (t-shirts, stickers, banners, website, enz.). 


Een deelnemer mag deelnemen indien hij/zij op het moment van inschrijving 18 jaar is. Indien niet voldaan wordt aan deze minimum leeftijd zal de persoon in kwestie geweigerd worden. De club heeft ook ten alle tijde het recht om personen te weigeren indien zij daarvoor redenen hebben.


Er wordt geen lidgeld gevraagd dus er is ook geen vast lidmaatschap verbonden aan de club. Dit heeft als voordeel dat iedere geïnteresseerde persoon kan deelnemen aan een activiteit van de club. Er is wel de mogelijkheid om een lidkaart aan te kopen. Aan deze lidkaart zijn voordelen verbonden die u kunt terugvinden op de desbetreffende pagina van de Malt Monkeys website. Zowel de club als de handelaars hebben ten alle tijde het recht om de voordelen die verbonden zijn aan de lidkaart aan te passen of stop te zetten. Het is aangeraden om daarom regelmatig onze website te raadplegen om de huidige voordelen te bekijken.  De lidkaart kost 30€, is 1 jaar geldig en kan telkens met 1 jaar verlengd worden. De geldigheidsperiode staat vermeld op de lidkaart en zal in principe ingaan vanaf de volgende maand na betaling van de lidkaart.


Het maximum aantal inschrijvingen is beperkt. Na de inschrijving ontvangt men een inschrijvingsbevestiging (met betaalinstructies) indien dit binnen de limiet van het aantal inschrijvingen is. Indien de limiet is bereikt zullen de volgende inschrijvingen op een wachtlijst komen te staan. De personen op de wachtlijst zullen zo snel mogelijk verwittigd worden indien er afzeggingen zijn door andere deelnemers. Deze personen hebben dan de mogelijkheid om zich terug aan te melden tot alle vrijgekomen plaatsen terug opgevuld zijn.

We vragen iedere deelnemer om zo snel mogelijk te verwittigen indien door omstandigheden de deelname aan een activiteit geannuleerd moet worden. Indien dit niet gebeurt of indien de deelnemer geen geldige reden van de annulatie kan geven dan heeft de club het recht om het inschrijvingsgeld te behouden.

De prijs per activiteit bedraagt 35€ (30€ voor lidkaarthouders) maar kan uitzonderlijk variëren, afhankelijk van de activiteit. De prijs zal telkens op voorhand bekend gemaakt worden op de website, Facebook en via de nieuwsbrief.

De bestuursleden betalen tevens voor de whisky’s die zij degusteren alsook voor andere activiteiten.

Het inschrijvingsgeld dient op voorhand betaald te worden. De uiterste betaaldatum wordt telkens aangegeven in de inschrijvingsbevestiging.


Indien u zich inschrijft voor een activiteit van de Malt Monkeys Whiskyclub Leuven verklaart u zich automatisch akkoord met dit reglement.Copyright © Malt Monkeys 2014 - Alle rechten voorbehouden